Skogfinske bosettinger på Østlandet

 

 Skogfinnene dro ganske langt innover i Norge da de først kom til landet. De eldste bosettingene kom i Hurdal/Skrukkelia ca 1650. Det var altså ikke slik at de først slo seg ned nær grensen og deretter gradvis flyttet vestover. Det var for utrygge tider i grensestrøka tidlig på 1600-tallet.

På kartet er de eldste kjente bosettingene markert med rødt, og man ser en sterk konsentrasjon fra Hadeland og sørover mot Drammen. De svarte er boplasser registrert ved Finnemanntallet i 1686. Dette betyr at det har vært et betydelig skogfinsk befolkningsinnslag i det sentrale østlandsområdet for 350 år siden.

Assimilasjonen var sterkest vestpå, mens området øst for Glomma beholdt svært mange særegne kulturtrekk som gjør at det i dag betraktes som skogfinsk kjerneområde.

Det har vært gjort forsøk på å regne ut hvor mange etterkommere etter skogfinnene som fins i Norge i dag. Et vanlig anslag er at det kan deie seg om ca en halv million mennesker som har skogfinske røtter. Mange av dem vet ikke om det en gang.