Om Skogfinneforeningen

Protokoll fra årsmøtet 17.2.2022

 

 

Protokoll Årsmøtet
2022

 

17. februar 2022

19.00 – 21.30

Rosenkrantz’ gate 8, Oslo

 

Til stede:

 

Styret:

Rune Hernes Bjerke, leder

Wenche Blomberg, styremedlem

Anita Vorkinslien, styremedlem

Gunnvald Grønvik, styremedlem

 

Medlemmer:

8 medlemmer fysisk til stede

6 medlemmer deltok digitalt

 

 

 

 

SAK

 

1.   Åpning og konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 

Vedtak:

Årsmøtet godkjente innkalling til årsmøte datert 19.1.2022, samt styrets forslag til dagsorden. Årsmøtet valgte Rune H. Bjerke som møteleder og Anita Vorkinslien som referent. Årsmøtet valgte Vigdis Rønning og Sissel Marit Bue til protokollunderskrivere.

 

 

2.   Styrets årsmelding for 2021

 

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig styrets beretning for 2021.

 

 

3.   Årsregnskap for 2021

Herunder revisjonsberetning

 

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig resultat- og balanseregnskap for 2021 og vedtok at overskuddet føres som opptjent egenkapital.

 

Årsmøtet tok revisors beretning til etterretning

 

 

 

4.   Innkomne saker

Det var ikke meldt inn saker til årsmøtet fra medlemmene.

 

 

5.   Arbeidsprogram for 2022

 

Vedtak:

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til arbeidsprogrammet for 2022.

 

 

6.   Budsjett og medlemskontingent

 

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett for 2022.

 

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende medlemskontingent:

Ordinær medlemskontingent for 2023 kr. 250

Medlemskontingent for ungdom for 2023 kr. 100

Redusert kontingent for 2022 på kr. 100 til nye medlemmer som melder seg inn i perioden 1.9-31.12.2022

 

 

7.   Resolusjoner fra foreningen

Teksten til resolusjonsforslagene legges ved i protokollen fordi den ikke fulgte med årsmøtedokumentene ved utsendelse.

 

1. Fra styret:

 

Til Stortinget:

Årsmøtet i Skogfinneforeningen 17. februar 2022 ber Stortinget sørge for at Norsk Skogfinsk Museum snarest blir sikret et så romslig driftsgrunnlag at institusjonen kan oppfylle sitt formål som kjerneinstitusjon for skogfinnene som nasjonal minoritet.

 

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

 

2. Fra styret:

 

Til Språkrådet:

Årsmøtet i Skogfinneforeningen 17. februar 2022 ber Språkrådet se nærmere på muligheten for en begynnende revitalisering av skogfinsk språk, etter at dette falt helt ut av den nye Språklova. Selv om språket ble undertrykt som et ledd i fornorskingspolitikken og ikke lenger er i muntlig bruk, eksisterer det i stedsnavn og andre kilder, og er godt dokumentert i samlinger og arkiver. Stadig flere skogfinske stedsnavn letes opp og tas i bruk, og mange ønsker å ta tilbake gamle finske slektsnavn. For den skogfinske minoriteten er språket en viktig identitetsmarkør som det er ønskelig å løfte fram.

 

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

 

3. Fra Camilla Miller:

 

Til Stortinget:

Årsmøtet i Skogfinneforeningen 17. februar 2022 ber Stortinget om at nasjonale minoriteter, herunder skogfinner, skal ha rett til å ta tilbake etternavn som forsvant i fornorskingsprosessen.

 

Vedtak:

Enstemmig vedtatt oversendt styret.

 

 

 

8.   Valg

Følgende innstilling ble forelagt årsmøtet:

Leder Rune Hernes Bjerke               gjenvalg, ett år

Styremedlem Wenche Blomberg      ikke på valg

Styremedlem Sigrid Monsen Alvestad        ny, to år

Styremedlem Gunnvald Grønvik       gjenvalg, to år

Styremedlem Camilla Miller             suppleringsvalg, ett år

Varamedlem Johanna Breivang                 ny, ett år

Varamedlem Anita Vorkinslien                  ny, ett år

 

Vedtak:

Årsmøtet foretok enstemmig valg av styre i tråd med styrets innstilling.

Styret gis fullmakt til å utpeke valgkomité i løpet av året.

Årsmøtet ga videre styret fullmakt til å engasjere statsautorisert eller registrert revisor.

 

 

     

 

 

Referent:                              Protokollunderskrivere:

 

Anita Vorkinslien                    Vigdis Rønning                       Sissel Marit Bue

 

 

______________                   _______________                          ______________

(Sign)                                            (Sign)                                            (Sign)

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.