Dokumentarkiv

Uttalelse om revidert nasjonalbudsjett 2024: Skuffende for skogfinnene!

Revidert nasjonalbudsjett er svært skuffende for skogfinnene, sier Skogfinneforeningen i en uttalelse. Her er ingen bevilgninger til drift av Norsk Skogfinsk Museum.  

Revidert nasjonalbudsjett: INGEN bevilgning er svært skuffende for skogfinnene!

Skogfinnenes nye museumsbygg – det sterkeste symbolet på minoritetens kamp for synliggjøring og aksept – reiser seg på Finnskogen. Uke for uke blir resultatene av den årelange kampen for et hus til den skogfinske kulturen mer håndfaste. Men samtidig øker sannsynligheten for at besøkende til Norsk Skogfinsk Museum vil møte stengte dører når bygget står ferdig. Driftsmidlene eksisterer ikke.

Norsk Skogfinsk Museum rår over mer enn 30.000 gjenstander, 150 bygninger, 370.000 fotografier og 600 arkiver. Men et museum er mye mer enn utstilte artefakter fra svunnen tid. Det har også potensial i seg til å være kjernen i formidling, forskning og økt kunnskap. Et kulturelt episenter med kapasitet til å forme identitet og til å lære av historien.

Norsk Skogfinsk Museum har i årevis levd under kummerlige forhold, noe som har begrenset muligheten til å fylle museets kjerneoppgaver. Statlige bevilgninger til et nytt bygg ble holdt tilbake i flere år fordi departementet ikke hadde tro på at skogfinnene ville greie å styre det uten hjelp. Museumsledelsen og frivillige støttespillere var henvist til å kjempe mot et kulturbyråkrati med konsolideringsiver.

I forbindelse med budsjettsøknaden for 2025 fikk Kultur- og likestillingsdepartementet en grundig gjennomgang av kort- og langsiktig stillingsbehov ved Norsk Skogfinsk Museum. Ansettelsesprosesser må starte nå om nødvendig personale skal være operative ved museumsåpningen. Dette har kulturministeren ikke forstått, for i dag har hun fastslått at revidert nasjonalbudsjett ikke inneholder midler som gjør at rekrutteringen kan starte. Det vil dermed ikke være grunnlag for fullverdig drift av museumsbygget den dagen det står ferdig, og museets planer om videreutvikling av virksomheten er helt i det blå.

Paradoksalt nok skjer dette samtidig som Stortinget arbeider med tiltak for forsoning med skogfinner, kvener og samer. Sannhets- og forsoningskommisjonen foreslår at «Norsk Skogfinsk Museum / Norjan metsäsuomalaismuseo blir etablert som et selvstendig nasjonalt kultur- og kunnskapssenter for hele den skogfinske minoriteten». Dette speiler hva som har vært budskapet i forsoningsforslagene fra de skogfinske organisasjonene, men vi frykter at det blir med ordene.

Skogfinnene er en nasjonal minoritet, og Norsk Skogfinsk Museum er en nasjonal institusjon som nasjonen har ansvar for. Nå må kulturdepartementets endeløse trenering av skogfinnene og Norsk Skogfinsk Museum stoppes for godt. Skogfinneforeningen krever av Stortinget at det fremskaffes driftsmidler til Norsk Skogfinsk Museum på revidert nasjonalbudsjett for 2024, og at det gis tilslutning til en forpliktende opptrappingsplan for museet.

Oslo, 14. mai 2024

For Skogfinneforeningen

Rune H. Bjerke, leder Gunnvald Grønvik, styremedlem

Vedlegg: Redegjørelse fra NSM, vedlegg til budsjettsøknad for 2025 datert 23.11.2023

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.