Dokumentarkiv

Innspill til Kulturkomiteen

Foreningen har sendt innspill til Kulturkomiteens høring 9. november, og kommer til å møte opp med et muntlig innlegg også. 

Høringsinnspill fra Skogfinneforeningen

Høring: Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Innspillsdato: 24.10.2021

Fra Skogfinneforeningen: Skjær gjennom i museumssaken!

Til Kulturkomiteen, nov. 2021 

Skogfinneforeningen, stiftet i januar 2021, organiserer alle skogfinner, men prioriterer i første omgang vestbygdene på Østlandet som har vært mest usynlige til nå.
Et nytt museumsbygg og en styrking av Norsk Skogfinsk Museum som nasjonalt kompetansesenter for den skogfinske minoriteten står øverst på vår sakliste.

Vi konstaterer at Kulturdepartementet gjennom et par tiår har sett med stor skepsis på slike planer, og har lagt mye energi i å bremse dem og styre prosjektet inn i sin egen strukturplan for museumssektoren.

For å styre museumskravet fra skogfinnene i ønsket retning, har departementet brukt flere metoder:

  • – Holde institusjonen så liten og maktesløs som mulig ved å avslå alle krav om tilstrekkelige driftsmidler og flere stillinger gjennom mange år
  • – Stille stadig nye krav om planer og utredninger for byggeprosjektet
  • – Bruke den beskjedne størrelsen som de selv har skapt som argument for at NSM ikke har kompetanse hverken til å bygge eller drive skikkelig, og derfor må inngå i en større enhet
  • – Bruke budsjettkommentaren fra inneværende års budsjett for alt den er verdt: Den er vedtatt av Stortinget og dermed urokkelig.
  • – Samtidig har vi merket oss en praksis som innebærer en forskjellsbehandling av minoritetene: Det medførte oss bekjent ingen mottiltak fra departementet at Jødisk museum avslo et liknende ”tilbud” å gå inn i Oslo museum, og det kvenske senteret i Børselv – som primært jobber med språk – er gradvis utbygd og har nå 8,5 årsverk, i tillegg til at det fins flere mindre språk- og kultursentra og et eget kvensk museum.

 Det er et faktum at det ble satt av et første tilskudd til nytt museumsbygg på budsjettet for 2021. Vi skal ikke spekulere i om alle var oppmerksom på det vilkåret departementet hadde bakt inn - Stortinget ønsket åpenbart at skogfinnene skulle få byggemidler.

 Fra den avgående regjeringen ble det så seint som i juni i år sagt at det ikke var noe politisk ønske å legge NSM inn under Anno. Ved sin avgang la Solbergregjeringen igjen etter seg et brev til NSM (ref. 18/1595-49, 5. oktober 2021) som sier det stikk motsatte: Uten Anno, ingen penger. Det er en ren tvangsordre, som har vakt bestyrtelse og sinne blant skogfinnene.

NSM har gjort sitt ytterste for å imøtekomme departementets krav i runde etter runde, og har etablert en solid prosjektorganisasjon.  Det nye Stortinget må kunne skjære gjennom, godta den prosjektplanen som foreligger, og få satt en stopper for den årelange trakasseringen som skogfinnene har måttet tåle i denne saken.

 Taktikken nevnt i første punkt ovenfor går igjen i det foreliggende forslaget til statsbudsjett: Ikke en eneste ny stilling som kan øke museets kompetanse og mulighet til å forvalte de omfattende samlingene av skogfinsk kulturarv. NSM har pekt på følgende presserende behov, som vi slutter oss helt og fullt til:

  1. NSM har 12 år på rad søkt om flere stillinger, uten å få en eneste en. De ber om 2,5 mill.kr til tre heltids faste stillinger.
  2. NSM har sakket akterut mht. statlige driftsmidler over mange år og ber om en økning på 1 mill. kri det årlige, statlige driftstilskuddet, i tillegg til de ca 3,2 mill. kr. som er bevilget for 2021.
  3. NSM ber om delfinansiering av byggetrinn to (nærmagasin) med 5 mill. kr.Dersom gaveforsterkningsordningen for kultur bortfaller, ber de om 8 mill. kr.
  4. Det vil bli foretatt nye kostnadsberegninger, ikke minst på grunn av en veldig økning i trelastprisene. Det må sikres at det kompenseres for prisstigningen, for at ikke bygget skal forringes.

 Vi tillater oss også å minne om at Skogfinneforeningen på komiteens høring til museumsmeldingen tidligere i år, ba om at minst én av de planlagte nye stipendiatstillingene for museumsforskning ble øremerket for Norsk Skogfinsk Museum. Disse stillingene ligger nå i budsjettforslaget, og vi gjentar at én av dem må knyttes til NSM.

 Det står i komiteens makt å løfte skogfinnenes sak ut av skyggenes dal og sørge for at denne minoriteten får sitt kultur- og kunnskapssenter. Å ta den europeiske Rammekonvensjonen på alvor vil si å legge vekk paternalismen og ta inn over seg at det er skogfinnene sjøl som innehar kompetansen på det skogfinske.   

 Oslo 24. oktober 2021

 For Skogfinneforeningen:

 Rune Hernes Bjerke, leder

 Wenche Blomberg, nestleder

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.