Lokalhistorie i tekst og bilder

Her finner du tekster og bilder fra noen typiske bosettingsområder og temaer relatert til skogfinnepopulasjonen i Norge. 

Artiklene vises med nyeste først. Du kan også klikke på en områdekategori for å avgrense.

 
 

Automatisk fredning?

Skogfinneforeningen har reist et krav om at skogfinske kulturminner eldre enn 1850 bør bli sikret automatisk fredning. Det er nedsatt et lovutvalg som skal revidere kulturminneloven, og de har nå fått henvendelsen. Vårt krav ligger godt innafor deres mandat. Miljøverndepartementet svarte 7. oktober:

Skogbruk - ressurs uten regulering

Forskningstidsskriftet Apollon (UiO) bringer i sitt siste nummer en artikkel som peker på det uholdbare i at blant landets viktigste naturressurser er skogbruket helt uregulert og forvaltes av næringsinteresser. De ser på dette som den største trusselen mot artsmangfoldet i norsk natur. De nevner imidlertid ikke hvilken fare denne situasjonen innebærer også for kulturminnene som gjemmer seg i skogene.

Les artikkelen her.

Gamle veifar i skogfinneland?

Riksantikvaren er ganske gode på folkeopplysning. De har bl.a. noe de kaller "Riksantikvartimen", der de tar opp aktuelle temaer om kulturminner, kulturmiljø og landskap. 2. juni handler det om "Gamle veier og veifar". Bare å logge seg inn kl. 9. Se mer her.

Vindkraftødeleggelser av finnskogene

Avisa Glåmdalen har publisert en større reportasje som oppsummerer situasjonen i Våler kommune, der det er satt i gang en større vindkraftutbygging som raserer store finnskogområder. Les her:

images/PDF/2021-11-11_Glaamdalen_Kjlberget

Håndverk: Pættkærj

Pættkærj

(Foto: Åse Berg)
PÆTTKÆRJ.... Bestefar Albert Berg begynte på sine eldre dager å flette "pættkærjer". Disse korgene var i vanlig bruk "i gamle dager" til å frakte høy, mose og andre ting et småbruk hadde behov for. Albert lærte kunsten å flette av sin far Ole Olsen Berg, og utgangspunktet for korga var rettkløyvd furu som ble spikket til tynne fliser som kunne flettes sammen. Riktig furuvirke ble plukket ut ved at han banket på treet med økshammeren for å høre om det var vridd eller rettkløyvd.
Bildet viser Albert på sin Safir moped - ut for å selge et pættkærj til en kunde, ca. midt på 1970-tallet. Bestemor Karoline følger med på trappa i Vellingroa, Grinder.
(Fra Ove Berg, Svullrya.)

["Kærj" er solørsk for "korg", men hva betyr "pætt"? Kan noen opplyse oss? Red.]

 
Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.